Logo I love chemistry

Manganometria

CO
Pokus je označený ako nebezpečný a je určený len skúseným experimentátorom

Ako už názov naznačuje, odmerným roztokom je manganistan draselný, ktorý je považovaný za silné oxidačné činidlo. Slúži teda na redoxné stanovania, napríklad Fe2, Sb3+, As3+, Sn2+, H2O2... Výhodou tohto stanovenia je, že nie je potrebný žiadny indikátor, ekvivalentný bod indikuje slaboružové sfarbenie roztoku v titračnej banke.Bohužiaľ roztoky manganistanu nie sú na svetle stále a vzniká oxid manganičitý, preto je nutné roztoky štandardizovať kyselinou šťaveľovou. Postup je podobný ako v pokuse Štandardizácia odmerného roztoku hydoxidu. Pri reakcií sa kyselina šťaveľová oxiduje za vzniku oxidu uhličitého a vody.
Rovnica štandardizácie odmerného roztoku KMmO4 roztokom kyseliny šťaveľovej:
2 KMnO4 + 5 H2C2O4 + 3 H2SO4 → 10 CO2 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8 H2O


Pomôcky:
byrety, pipety, banky, lieviky a pomocné laboratórne sklo

Chemikálie:
síran železnatý, manganistan draselný, kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina šťaveľová

Úloha 1:
Štandardizujte odmerný roztok manganistanu draselného titráciou štandardného roztoku kyseliny šťaveľovej

Postup:
  1. Pripravte odmerný roztok manganistanu draselného s koncentráciou približne c=0,02 mol.dm-3.
  2. Pripravte 100 cm3 štandardného odmerného roztoku kyseliny šťaveľovej s koncentráciou c=0,05 mol.dm3.
  3. Pripravte 100 cm3 roztoku zriedenej kyseliny sírovej (c=2,0 mol.dm-3).
  4. Do titračnej banky odpipetujte 10,0 cm3 štandardného roztoku kyseliny šťaveľovej, pridajte 50 cm3 destilovanej vody, 5 cm3 kyseliny sírovej (c=2,0 mol.dm-3) a zahrejte na 70-80 stupňov Celzia. Titrujte za horúca odmerným roztokom manganistanu draselného. Nepridávajte rýchlo väčšie množstvo manganistanu, nakoľko pri rýchlej reakcii môže vzniknúť oxid manganičitý (MnO2). V takomto prípade je titrácia nesprávna. Po pridaní prvej kvapky roztoku manganistanu počkajte, kým sa roztok odfarbí. Potom pridajte ďalšiu kvapku. Takto pokračujte dovtedy, než sa reakcia urýchli. Potom môžte pridávať roztok manganistanu po mililitroch. Bod ekvivalencie je indikovaný slaboružovým sfarbením roztoku, ktoré musí byť stále približne 30 sekúnd.
  5. Titráciu opakujte 3 krát, potom vypočítajte priemernú spotrebu odmerného roztoku manganistanu a vypočítajte jeho presnú koncentráciu.

Úloha 2:
Manganometrické stanovenie Fe2+ v FeSO4·7H2O

Princíp stanovenia opisuje rovnica:
10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 → 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8 H2O
Ak roztok neobsahuje chloridy, Fe2+ sa titruje priamo.(Prítomnosť iónov Cl- pôsobí rušivo, pretože v kyslom prostredí sa oxidujú manganistanom na elementárny chlór.)
Keďže vznikajúce žželezité ióny majú hnedé sfarbenie, ktoré ruší určenie koncového bodu titrácie, pridáva sa do roztoku kyselina fosforečná, ktorá vytvorí so žželezitým iónom bezfarebný komplex [Fe(HPO4)]+. ŽŽeleznaté soli sa v kyslom prostredí pozvoľna oxidujú vzduššným kyslíkom na žželezité soli. Preto ak sa má stanovi staršší roztok žželeznatých solí, musí sa pred titráciou vššetko prítomné žželezo zredukovať na žželeznaté ióny.

Postup:
  1. Odvážte presne 0,4 g neznámej vzorky obsahujúcej FeSO4·7H2O, rozpustíte ju v približne 100 ml destilovanej vody, vzorku prefiltrujte a filtrát kvantitatívne preneste do titračnej banky.
  2. Pridajte 5 ml koncentrovanej kyseliny sírovej a 5 ml koncentrovanej kyseliny trihydrogénfosforečnej.
  3. Titrujte štandardným roztokom KMnO4 do slaboružového sfarbenia.
  4. Po tejto orientačnej titrácii postup dvakrát zopakujte a z priemernej spotreby KMnO4 vypočítajte percentuálne zastúpenie Fe2+ v analyzovanej vzorke.
Zoznam chemických pokusov
Používaním tejto stránky súhlasíte tým, že:
a) autor nezaručuje správnosť, presnosť a kompletnosť informácií poskytovaných na stránke (napríklad informácií o nebezpečnosti chemikálií)
b) autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za vzniknuté hmotné i nehmotné škody, ktoré vznikli používaním informácií z tejto stránky (teda všetky experimenty uskutočnujete len na vlastnú zodpovednosť)
c) Podmienkami používania


Except where otherwise noted I love chemistry (http://ilovechemistry.info)
is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s podmienkami používania
Prihlásiť sa